Category Archives: 8 การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล ได้แก่

 • การใช้โปรแกรมสร้างเว็บ
 • การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน
 • การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
 • การใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ
 • การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะประยุกต์สำหรับการทำงาน : การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทั

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) ใช้โปรแกรมสร้างเว็บ โดยการ

 • ออกแบบหน้าเว็บเพจได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • แทรกวัตถุหน้าเว็บเพจได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
 • เผยแพร่หน้าเว็บเพจได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

2) ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน โดยการ

 • เลือกใช้สื่อดิจิทัลได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • จำแนกรูปแบบสื่อดิจิทัลได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • ใช้งานสื่อดิจิทัลได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

3) ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ โดยการ

 • บันทึกรูปภาพจากแหล่งต่างๆได้ตามลักษณะการใช้งาน
 • ปรับแต่งรูปภาพได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
 • บันทึกรูปภาพเพื่อสั่งพิมพ์ได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

4) ใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ โดยการ

 • ใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • บันทึกไฟล์จากโปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอได้ตามคู่มือการใช้งาน

5) ใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว โดยการ

 • ตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหวได้ตามชนิดไฟล์ได้ตามลักษณะการใช้งาน
 • ใช้งานโปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหวได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • บันทึกสื่อภาพเคลื่อนไหวได้ตามคู่มือการใช้งาน

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Clip VDO

วิธีทำ E-book แบบ Basic ง่าย รวดเร็ว สวยงาม (Microsoft PowerPoint)

วิธีการสร้างเว็บอย่างง่าย โดยใช้ Dreamweaver CS6

สอนทำ Gif ภาพเคลื่อนไหวด้วย Photoshop

เทคนิคการแปลงไฟล์วิดีโอให้เป้นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF ในโปรแกรม PowerPoint

e-Book

Infographic