สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

Overview
การยกระดับความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ

e-Government Academy
การใช้เครื่องมือสื่อสารที่เพิ่มสูงขึ้น และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ทำให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐต้องพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและยกระดับความรู้ความเข้าใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ดังนั้น สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ จึงจัดทำโครงการยกระดับความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ หรือ e-Government Academy เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐให้มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

 1. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันด้านบุคลากร ICT ภาครัฐ เพื่อใช้วางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
 2. จัดทำแนวทางการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมวิสัยทัศน์และทักษะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารเทศสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ ICT ของหน่วยงานภาครัฐ
 4. พัฒนาระบบ e-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


หลักสูตรอบรมเพื่อยกระดับความสามารถและพัฒนาบุคลากรมีดังต่อไปนี้

 1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) (E-Government Chief Executive Officer : CEO)
  จัดสำหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ปลัด อธิบดี หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า โดยมีเนื้อหาเน้นทางด้านกรอบนโยบายการบริหารงานหน่วยงานในรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาประเทศของรัฐบาล
 2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Executive Program : EGEP)
  จัดสำหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ปลัด อธิบดี หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า โดยมีเนื้อหาเน้นทางด้านกรอบนโยบายการบริหารงานหน่วยงานในรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาประเทศของรัฐบาล
 3. หลักสูตรการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ (E-Government Exchange Program : EGxP)
  จัดสำหรับผู้บริหารทุกระดับ โดยมีเนื้อหาเน้นทางด้านการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เจาะจงแต่ละภารกิจหลักของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาประเทศของรัฐบาล

โดยทั้งนี้ ทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศและนโยบายด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการจัดตั้งหลักสูตรอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหลักสูตรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีการจัดอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์รอบด้าน