แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ “สถาบัน TDGA”

แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ของ สถาบัน TDGA   เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ Thailand Digital Government Academy (TDGA)
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล่ของบุคลากรภาครัฐทุกระดับ
ตามชุดความสามารถทางด้านดิจิทัล (Digital Skills Set) ซึ่งจะเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่จะใช้ประกอบ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่อไป