การประชุมคณะกรรมการ DT Upgrade

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ Digital Technology Upgrade พม.

ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3
โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา ประธานคณะทำงาน

ทั้งนี้ Digital Literacy (DL) เป็นหนึ่งในกิจกรรมใน Flag ship : Digital Technology Upgrade พม.