อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย”

 

 

 

 

 

 

 

อบรมฯ การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12
ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรมศูนย์แทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ 3 อาคาร A ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร
ตามโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561