8 คำตอบ? ที่หน่วยงานของรัฐอยากรู้ จาก พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 #2