ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐต้องรู้ ทักษะด้านดิจิทัลที่ต้องมี เพื่อก้าวสู่การเป็น “รัฐบาลดิจิทัล”