1 การใช้งานคอมพิวเตอร์

การใช้งานคอมพิวเตอร์
ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้งานคอมพิวเตอร์
  • การทดสอบเกี่ยวกับการใช้งานฮาร์ดแวร์
  • งานระบบปฏิบัติการ
  • การจัดการข้อมูล
  • การสำรองข้อมูล
  • การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • การใช้คลาวคอมพิวติ้ง

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) ใช้ฮาร์ดแวร์ได้ตามข้อกำหนด โดยการ

  • เลือกประเภทการใช้งานของฮาร์ดแวร์ และระบุองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์แสดงผลได้มาตรฐานตามมาตรฐานการเชื่อมต่อได้
  • แก้ปัญหาการใช้งานฮาร์ดแวร์ ตามคู่มือการใช้งานได้

 Clip VDO

แนะนำการใช้งาน google drive บนมือถือ+tablet

วิธีการสร้างแผ่นพับด้วย Google Docs


e-Book

 Infographic