2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต

การใช้งานอินเทอร์เน็ต
ทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้แก่
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้งานอินเทอร์เน็ต
  • การใช้งานเว็บบราวเซอร์สืบค้นข้อมูล
  • การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  • การใช้งานปฏิทิน
  • การใช้งานสื่อสังคม
  • การใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร
  • การใช้ธุรกรรม

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) ใช้งานเว็บบราวเซอร์โดยการ

  • เลือกใช้เครือข่ายได้อย่างถูกต้อง
  • ปรับแต่งเว็บบราวเซอร์ได้
  • ใช้งานเว็บบราวเซอร์ได้

 Clip VDO

National e-Payment

อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน


e-Book

 Infographic