3 การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ทักษะการใช้งานเพื่อความปลอดภัย ได้แก่
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้งานเพื่อความปลอดภัย
  • การใช้บัญชีรายชื่อส่วนบุคคล
  • การป้องกันภัยคุกคาม
  • การป้องกันมัลแวร์
  • การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  • การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) ใช้บัญชีรายชื่อบุคคล โดยการ

  • สร้างบัญชีรายชื่อบุคคลได้ถูกต้องตามข้อกำหนด
  • กำหนดรหัสผ่านได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ความมั่นคงปลอดภัย
  • ใช้อัตลักษณ์ของบุคคลในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบได้ถูกต้อง

 Clip VDO

10 พฤติกรรมเสี่ยงคุก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดย ปอท. โพสต์ต้องคิด คลิกเสี่ยงคุก

การใช้ Internet อย่างปลอดภัย


e-Book

 Infographic