10 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
ทักษะการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน: การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

• การเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น
• การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
• การสรุปผลการวิเคราะห์ นำเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
• การพยากรณ์ หรือสร้างแบบจำลองเพื่อพยากรณ์หรือตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
• การออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทำแบบจำลองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถ


 Clip VDO

การใช้ Forecast sheet เพื่อพยากรณ์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา

Slicer กรองข้อมูลในตาราง Excel ได้แบบฉับไว ง่ายนิดเดียว


e-Book

 Infographic